close

Algemene verkoopsvoorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle verkopen via onze website en hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen het Whiskyhuis.be en de gebruiker te beschrijven betreffende de bestelling, de service, de betaling en de levering.

ARTIKEL 1 - GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Whiskyhuis.be wanneer Whiskyhuis.be de betaling ontvangt overeenkomstig van de offerte. Wij behouden ons het recht voor een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.

ARTIKEL 2 – WETTELIJKE BEPALINGEN

Alle producten die op www.whiskyhuis.be worden aangeboden zijn legaal conform de Belgische wetgeving. Het is niet toegelaten voor personen jonger dan 18 jaar, om alcoholische dranken bij ons te bestellen. Buitenlandse klanten dienen steeds de wetten in hun eigen land te consulteren indien zij twijfelen aan de legaliteit van hun aankoop in eigen land. Whiskyhuis.be kan in géén geval aansprakelijk gesteld worden indien de door ons aangeboden artikelen op een verkeerde of onverantwoorde manier gebruikt werden door de koper.

ARTIKEL 3 - VERKOOPPRIJZEN

Whiskyhuis.be behoudt zich het recht voor haar prijzen aan te passen bij een eventuele wijziging van de BTW tarieven, accijnsrechten of bij wijziging van de productprijzen. Whiskyhuis.be kan speciale acties of kortingen voorzien op bepaalde producten. Alle prijzen zijn inclusief BTW en Whiskyhuis.be kan niet aangesprakelijk gesteld worden voor fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen. Voor de rest verbindt Whiskyhuis.be er zich toe elke bestelling uit te voeren die geplaatst werd volgens de voorwaarden aangekondigd op de website www.whiskyhuis.be tot op de dag van de bestelling. Elke bestelling geplaatst na een aanpassing van het tarief zal uitgevoerd worden volgens de nieuwe voorwaarden.

ARTIKEL 4 - DE BESTELLING

De gebruiker kan online een bestelling plaatsen via het bestelformulier gekoppeld aan de website www.whiskyhuis.be, via email of fax. De bestelling kan pas worden verwerkt als de gebruiker zich duidelijk geïdentificeerd heeft. Onder duidelijk identificeren verstaan we het achterlaten van persoonlijke gegevens zoals naam, voornaam, adres, postcode, gemeente, telefoon-, fax- of GSM nummer en emailadres. Elke bestelling veronderstelt aanvaarding van de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten. De door Whiskyhuis.be verkochte artikels komen overeen met de beschrijvingen van de catalogus en de online shop. De foto’s zijn enkel ter illustratie en worden niet als bindend beschouwd. Ondanks onze voorzorgen, kunnen er fouten of afwijkingen in staan, of kan er een kleurverschil zijn. Hiervoor kunnen wij in geen geval aansprakelijk gesteld worden. Whiskyhuis.be verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken, en dit zolang de voorraad strekt. Indien een artikel niet beschikbaar is, verplicht Whiskyhuis.be er zich toe de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte te brengen, op voorwaarde dat de klant, Whiskyhuis.be de nodige en correcte contactgegevens heeft doorgegeven.

ARTIKEL 5 - BETALINGSMODALITEITEN

De gebruiker kan zijn aankopen betalen: * Op voorhand De voorafbetaling van bestellingen dmv. de klassieke bankoverschrijving binnen de 7 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling. Alle eventuele bankkosten zijn ten laste van de gebruiker en mogen niet van het verschuldigde bedrag in mindering gebracht worden. Na het verstrijken van deze betalingstermijn behoudt Whiskyhuis.be zich het recht voor om de bestelling te annuleren. * Ter plaatse Cash bij de afhaling van uw goederen op onderstaand adres en dit binnen de 21 werkdagen na het plaatsen van uw bestelling en dit zonder bijkomende kosten, maar waarbij Whiskyhuis.be ook het recht heeft om een voorschot te vragen bij de bestelling. Whiskyhuis.be - tav. Van De Wiele Jurgen, Gaverland 70, B-9620 Zottegem.

ARTIKEL 6 – WANBETALING

Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen, kunnen wij niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die wij dienen te maken ter verkrijging van onze vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op, in ieder geval 15% van de hoofdsom. Als wij kunnen aantonen dat wij hogere kosten hebben moeten maken, dan komen ook deze daar voor in aanmerking.

ARTIKEL 7 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven onze eigendom tot integrale betaling.

ARTIKEL 8 - DE LEVERING

De gebruiker kan zijn bestelling laten leveren aan huis, op het adres van een derde persoon of zelf afhalen bij Whiskyhuis.be te Zottegem, in het laatste geval zonder bijkomende kosten. Whiskyhuis.be verbindt zich tot het zo snel mogelijk leveren van de bestelde artikelen. De gemiddelde leveringstermijn voor beschikbare producten bedraagt 7 à 10 werkdagen na ontvangst van de betaling op onze rekening. Bij niet-aanwezigheid bij levering wordt uw pakje door de verzendinstantie (Post, TNT, Afhaalpunt) een aantal dagen bewaard. Na afloop van deze periode wordt het aan Whiskyhuis.be teruggezonden. De verzendkosten voor het eventueel opnieuw afleveren op het door u gekozen adres vallen ten uwen laste. Er wordt een bedrag in rekening gebracht voor de verzendingskosten van uw pakje en zijn gebaseerd op de tarieven van de Belgische Post of TNT Post. Verzendingen zijn mogelijk binnen alle landen van de Europese Unie (EU). Elk leveringsprobleem dient te worden genoteerd op het leveringsdocument van de transporteur. Whiskyhuis.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade aangericht door derden. Enkel zendingen binnen de volgende landen (Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden) zijn verzekerd tot maximum 500 euro per zending. Indien uw zending een waarde heeft dat hoger dan 500 euro is, dan raden wij u aan om uw goederen te spreiden over verschillende zendingen. Indien u kiest om dit niet te doen kan Whiskyhuis niet aansprakelijk gesteld worden voor het gedeelte hoger dan 500 euro . Alle andere zendingen zijn verzekerd volgens de CMR norm, die op 9,88 euro per kg is vastgelegd. Whiskyhuis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade voor het gedeelte hoger dan 9,88 euro per kg.

ARTIKEL 9 - ONVOLDOENDE VOORRAAD

Als Whiskyhuis.be, ondanks alle geleverde inspanningen en alle te goeder trouw genomen voorzorgsmaatregelen, moeilijkheden zou ondervinden om de klanten te beleveren volgens de bestellingen, zal de klant onmiddellijk op de hoogte worden gesteld van de nieuwe termijnen en van de eventuele nieuwe voorgestelde tarieven. Als hij er niet mee akkoord kan gaan, kan de klant de bestelling kosteloos annuleren. Indien het artikel uitgeput is kan Whiskyhuis.be, mits uw akkoord, een minstens evenwaardig vervangartikel leveren tegen een navenante prijs. Whiskyhuis.be behoudt zich het recht voor om nieuwe bestellingen te weigeren.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

De partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

ARTIKEL 11 - KLACHTEN EN RETOURZENDINGEN

Zie Herroepingsrecht en Retour

ARTIKEL 12 - HANDTEKENING EN BEWIJS

De uiteindelijke bekrachtiging van de bestelling door de gebruiker geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Whiskyhuis.be site.

ARTIKEL 13 - ADRESWIJZIGINGEN EN ANDERE BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

De klant moet Whiskyhuis.be onverwijld, schriftelijk en idealiter via e-mail elke verandering van woonplaats en/of leveringsadres, en algemeen gesteld elke wijziging meedelen die geacht wordt gekend te zijn door de onderneming. Het niet naleven van deze bepaling kan de levering en de terugbetaling door de Onderneming van wie de goede trouw niet kan in twijfel worden getrokken, onmogelijk maken.

ARTIKEL 14 - AANSPRAKELIJKHEID

Whiskyhuis.be heeft voor de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een middelenverbintenis. Whiskyhuis.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door derden of door het gebruik van internet, ondermeer een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, of van om het even welk feit door de rechtspraak als overmacht wordt aangezien.

ARTIKEL 15 - PRIVACY

Alle persoonlijke gegevens zijn exclusief voor intern gebruik van Whiskyhuis.be bestemd en worden enkel gebruikt om de bestelling te verwerken. De klant heeft recht op inzage, wijziging, rechtzetting en verwijdering van de gegevens die hij meegedeeld heeft aan Whiskyhuis.be.

ARTIKEL 16 - INTEGRALITEIT

De nietigheid van één van de clausules van onderhavige voorwaarden, tast in geen geval de geldigheid van de overige bepalingen aan.

ARTIKEL 17 - DUUR

Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing zolang de diensten van Whiskyhuis.be online aangeboden worden.

ARTIKEL 18 - BEWIJS, BEWARING EN ARCHIVERING VAN DE TRANSACTIES

De geïnformatiseerde registers die in het informatica systeem van Whiskyhuis.be of haar partners worden bewaard met redelijke veiligheidsvoorzorgen, zullen als bewijs gelden van de communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen. De bestelbonnen worden op een duurzame en veilige wijze opgeslagen op een informatiedrager.

ARTIKEL 19 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEIDSBEDING

Onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het Arrondissement Oudenaarde 

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.